30,620 total views, 22 views today

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ 254 อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 15.30 น.
โดยปิดรับบัตรเวลา 15.15 น.
(เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

โทรศัพท์และโทรสาร

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา