19,420 total views, 7 views today

ขั้นตอนปฎิบัติในการขอรับบริการ

 1. คนใข้ใหม่
  • กรอกประวัติลงในแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่
  • บุคลากร ยื่นแบบกรอก บัตรประขาชน บัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรข้าราชการ บัตรประกันกลุ่ม (ถ้ามี) ให้กับเจ้าหน้าที่เวชระเบียน
  • นิสิต ยื่นแบบกรอก บัตรประชาชน บัตรนิสิต ให้กับเจ้าหน้าที่เวชระเบียน
  • นั่งรอเรียกชื่อ เพื่อรับแฟ้มประวัติ
  • นำแฟ้มประวัติไปติดต่อพยาบาลจุดคัดกรองเพื่อชั่งน้ำหนัก วัดความดัน
  • นั่งรอเรียกชื่อเพื่อเข้าพบแพทย์ หน้าห้องตรวจ
  • หลังการตรวจ ติดต่อ พยายาลเคาน์เตอร์ 2 เพื่อลงประวัติการรักษา และรับเอกสารใบสั่งยา หรือใบนัด (ถ้ามี)
  • ติดต่อที่แผนกการเงิน เพื่อชำระเงิน
  • รอเรียกชื่อรับยา และกลับบ้าน
 2. คนไข้มีนัด
  • ติดต่อที่เคาน์เตอร์พยาบาล 2 เพื่อทำการตรวจรักษา
  • นำแฟ้มประวัติไปติดต่อพยาบาลจุดคัดกรองเพื่อชั่งน้ำหนัก วัดความดัน
  • นั่งรอเรียกชื่อเพื่อเข้าพบแพทย์ หน้าห้องตรวจ
  • หลังการตรวจ ติดต่อ พยายาลเคาน์เตอร์ 2 เพื่อลงประวัติการรักษา และรับเอกสารใบสั่งยา หรือใบนัด (ถ้ามี)
  • ติดต่อที่แผนกการเงิน เพื่อชำระเงิน
  • รอเรียกชื่อรับยา และกลับบ้าน
 3. คนไข้คลินิกเฉพาะทางและ คลินิกทันตกรรม ต้องทำนัดก่อนการตรวจรักษา โดยติดต่อที่เคาน์เตอร์พยาบาล 2 และหน่วยทันตกรรมเพื่อขอทำการนัดหมายล่วงหน้า