4,022 total views, 1 views today

ความเป็นมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพของบุคลากรและนิสิตมาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2502 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยอนามัยขึ้น โดยอยู่ในสังกัดสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ศาสตราจารย์คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยอนามัย เพื่อให้สามารถให้บริการด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการและมีประสิทธิภาพสูง จึงเห็นสมควรยกฐานะหน่วยอนามัยในสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ขึ้นเป็นศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากการประชุมครั้งที่ 686 วันที่ 26 กรกฎาคม 2550 สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานพยาบาลและเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2550เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลัง ได้พิจารณาและกำหนดให้ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่เป็นผู้มีสิทธิสามารถนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้