10,840 total views, 6 views today

ขั้นตอนการจัดส่งตัวอย่างให้

  1. สอบถามราคาค่าวิเคราะห์ได้จากงานบริการลูกค้า
  2. กรอกข้อมูลในใบคำขอรับบริการ (Test Application : TA) ให้ครบถ้วน โดยสามารถ download ได้ที่หน้าดาวน์โหลด
  3. นำตัวอย่างพร้อมใบคำขอรับบริการที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมใบนำส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) ส่งที่ห้องรับตัวอย่าง
  4. ลูกค้ารอรับสำเนาของใบขอรับบริการกลับไป เพื่อรับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้
    • วันนัดรับผลทดสอบ
    • ยอดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ
    • เลขที่ขอรับบริการ (TA No.) เพื่อใช้สอบถามข้อมูลการทดสอบเบื้องต้นได้ จากงานบริการลูกค้า