ประวัติศูนย์

ในปี พ.ศ. 2502 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยอนามัยขึ้น โดยอยู่ในสังกัดสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ยกฐานะหน่วยอนามัยในสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ขึ้นเป็นศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปี 2550 เป็นสถานพยาบาลและเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2550 ได้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ