คลินิกที่เปิดให้บริการ

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการรักษาพยาบาลทางด้านกายภาพบำบัดตามคำสั่งแพทย์ของศูนย์บริการสุขภาพฯ เพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูให้ผู้ที่มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ รักษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ ด้วยแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์