ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2 พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2566 สำหรับทุกท่าน อัตราค่าบริการ 350 บาทต่อท่าน

ศูนย์บริการสุขภาพฯ เปิดบริการ “หน่วยกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ช่วงเย็น)” สำหรับนักกีฬามหาวิทยาลัย และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีใบนัดทำกายภาพบำบัด

ส่งมอบความรู้ ความเข้าใจด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น ให้กับนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมเพชรชมพู อาคารจามจุรี 9

สร้างเสริมสุขภาพของศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปมอบความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และสาธิตการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ ให้กับบุคลากรและนิสิต ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย