7,320 total views, 13 views today

ขั้นตอนขอรับบริการ

โครงการ / กิจกรรม/ ค่าย ต่าง ๆ ของนิสิตและบุคลากรที่มีความประสงค์ขอรับบริการหน่วยบริการทางการแพทย์ หรือ กระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมโปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. โครงการ หรือกิจกรรมจะต้องได้รับอนุมัติจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่สังกัด หรือ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนิสิต
  2. ส่งแบบฟอร์ม หรือหนังสือขอความอนุเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ หรือหน่วยบริการทางการแพทย์ ล่วงหน้า 5 วันทำการ ได้ที่ สำนักงานศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
  3. เก็บเงินค่ามัดจำกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ ในวันที่มารับกระเป๋ายา ใบละ 500 บาท จำนวนผู้เข้าร่วม 50 -150 คน ต่อ 1 โครงการ / กิจกรรม / ค่ายต่างๆ ศูนย์บริการสุขภาพฯ จะคืนเงินค่ามัดจำกระเป๋ายาในวันที่นำส่งคืนกระเป๋ายาในสภาพดีดังเดิม พร้อมใบเสร็จรับเงินค่ามัดจำ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนิสิต/บุคลากร
  4. เพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล จึงมีความจำเป็นขอความร่วมมือให้นิสิตบันทึกข้อมูลการใช้ยา และเวชภัณฑ์ในเอกสารที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ จัดเตรียมไว้และส่งกลับพร้อมเวชภัณฑ์คงเหลือทุกครั้ง ภายใน 5 วันทำการเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์