บริการกระเป๋ายาและหน่วยแพทย์

บริการกระเป๋ายาและหน่วยแพทย์

Posted by admin_cuhc on Tue, 24/11/2009 - 11:36

Sevice

Detail

Note

เภสัชกรรม 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 09.00 - 15.30 น.
มีใบสั่งยาจากแพทย์ของ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
บริการจัดเวชภัณฑ์
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนิสิต
เฉพาะกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสังคม
และผ่านการอนุมัติจาก สนง. นิสิตสัมพันธ์
จัดหน่วยแพทย์เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของนิสิตและมหาวิทยาลัย
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรม
 ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน
 ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

ขั้นตอนการขอรับบริการ

หน่วยบริการทางการแพทย์ กระเป๋ายาและเวชภัณฑ์  
 

โครงการ / กิจกรรม/ ค่าย ต่าง ๆ ของนิสิตและบุคลากรที่มีความประสงค์ขอรับบริการหน่วยบริการทางการแพทย์ หรือ กระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมโปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. โครงการหรือ กิจกรรม จะต้องได้รับอนุมัติ จาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ของคณะที่สังกัด หรือ ผู้อำนวยการสำนักงานนิสิตสัมพันธ์

2. ส่งแบบฟอร์ม หรือ หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ หรือหน่วยบริการทางการแพทย์ ล่วงหน้า 5 วันทำการ ได้ที่ สำนักงาน ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

3. เก็บเงินค่ามัดจำกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ ในวันที่มารับกระเป๋ายาฯ

- กระเป๋าขนาดเล็กใบละ 500 บาท ( จำนวน 50-150 คน)

- กระเป๋าขนาดใหญ่ใบละ 1,000 บาท (จำนวน 200-300 คน)

ศูนย์บริการสุขภาพฯ จะคืนเงินค่ามัดจำกระเป๋ายาในวันที่นำส่งกระเป๋ายา ในสภาพดีดังเดิม พร้อมใบเสร็จรับเงินค่ามัดจำ และแสดงบัตรประจำตัวนิสิต/บุคลากร

4. เพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล จึงมีความจำเป็นขอความร่วมมือให้นิสิตบันทึกข้อมูลการใช้ยา และเวชภัณฑ์ในเอกสารที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ จัดเตรียมไว้และส่งกลับพร้อมเวชภัณฑ์คงเหลือทุกครั้ง ภายใน 5 วันทำการเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

>>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอกระเป๋ายา<<<