ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน โปรดนำบัตรประชาชน/บัตรนิสิต แนบคู่กับบัตรประจำตัวผู้ป่วยของศูนย์สุขภาพ

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน โปรดนำบัตรประชาชน/บัตรนิสิต แนบคู่กับบัตรประจำตัวผู้ป่วยของศูนย์สุขภาพ

Posted by admin_cuhc on Tue, 24/06/2008 - 10:07

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดนำบัตรประจำประชาชนหรือบัตรพนักงาน สำหรับบุคลากร/บุคคลทั่วไป และ บัตรนิสิต สำหรับนิสิตจุฬาฯ ยื่นพร้อมกับบัตรประจำตัวผู้ป่วยของศูนย์บริการสุขภาพฯ(บัตรสีเขียว) ที่เคาน์เตอร์เวชระเบียนด้วยทุกครั้ง ที่มาติดต่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ด้วยเหตุผล เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้เข้ารับการรักษา

ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดปฏิบัติตามด้วย

ขอขอบพระคุณครับ