ขอบเขตการบริการ และสิทธิประโยชน์ของนิสิต

ขอบเขตการบริการ และสิทธิประโยชน์ของนิสิต

Posted by admin_cuhc on Thu, 22/06/2017 - 09:35

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 15.30 น.
โดยปิดรับบัตรเวลา 15.15 น.

(เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขอบเขตการบริการ และสิทธิประโยชน์ของนิสิต

ศูนย์บริการสุขภาพ ให้บริการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกระดับชั้นปี
ที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา สามารถรับบริการโดยไม่ต้องชำระค่าบริการ  ดังนี้

1)ตรวจรักษาโรคทั่วไป
โรคเฉพาะทาง ทันตกรรม กายภาพบำบัด และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  (
ตารางเวรแพทย์)

หมายเหตุ การรักษาที่นิสิตต้องชำระค่าบริการเอง
คือ ทดสอบภูมิแพ้ ตรวจคลื่นหัวใจ วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ยกเว้น
วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก

2)ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยโรค และการเฝ้าระวังโรค
เฉพาะรายการ
CBC, Urinalysis (บริการพยาบาลและเทคนิคการแพทย์)

3)ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

4)บริการออกหน่วยปฐมพยาบาล สำหรับกิจกรรมที่จัดภายในมหาวิทยาลัย
โดยนิสิตจะต้องชำระค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามอัตราที่กำหนด  สำหรับค่าเวชภัณฑ์  และค่ารถพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

5)บริการจัดยาปฐมพยาบาล สำหรับกิจกรรมต่างๆ
ของนิสิตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสังคม  
และผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือสำนักบริหารกิจการนิสิต
(
บริการกระเป๋ายาและหน่วยแพทย์)

6) ใบรับรองประเภทต่างๆ กรณีนิสิตเจ็บป่วยมารับการรักษาที่ศูนย์บริการสุขภาพฯ ศูนย์ฯ จะออกใบรับรองการมาตรวจ (ออกโดยพยาบาล) หรือ ใบรับรองชื่อโรค (ออกโดยแพทย์)
โดยออกในวันเวลาที่มาตรวจจริงเท่านั้น
ไม่ออกใบรับรองแพทย์ย้อนหลังทุกกรณี

7)สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิบัตรทอง กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สิทธิบัตรทอง)