ขอเชิญนิสิตและบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง