ประวัติความเป็นมา/ขั้นตอนการรับบริการ

ประวัติความเป็นมา/ขั้นตอนการรับบริการ

Posted by admin_cuhc on Thu, 26/11/2015 - 08:49

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเป็นมา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพของบุคลากรและนิสิตมาอย่างต่อเนื่อง ในปี
พ.ศ. 2502 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วนอนามัยขึ้น โดยอยู่ในสังกัดสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2550 ศารตราจารย์คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น ได้
ตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยอนามัย เพื่อให้สามารถให้บริการด้านสุขภาพได้
อย่างเหมาะสมกับความต้องการและมีประสิทธิภาพสูง จึงเห็นสมควรยกฐานะหน่วยอนามัยให้สำนักงานนิสิตสัมพันธ์
ขึ้นเป็นศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการประชุมครั้งที่ 686 วันที่ 26 กรกฎาคม 2550 สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้
จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานพยาบาลและเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
ณ วันที่ 4 กันยายน 2550

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากระทรวงการคลัง ได้พิจารณา
และกำหนดให้ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ เพื่อให้ผู้ที่
เข้ารับการรักษาพายาลที่เป็นผู้มีสิทธิสามารถนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้

ขั้นตอนการรับบริการ