ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

ประวัติความเป็นมา/ขั้นตอนการรับบริการ

Posted by admin_cuhc on Thu, 26/11/2015 - 08:49

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเป็นมา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพของบุคลากรและนิสิตมาอย่างต่อเนื่อง ในปี
พ.ศ. 2502 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วนอนามัยขึ้น โดยอยู่ในสังกัดสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2550 ศารตราจารย์คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น ได้
ตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยอนามัย เพื่อให้สามารถให้บริการด้านสุขภาพได้
อย่างเหมาะสมกับความต้องการและมีประสิทธิภาพสูง จึงเห็นสมควรยกฐานะหน่วยอนามัยให้สำนักงานนิสิตสัมพันธ์
ขึ้นเป็นศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการประชุมครั้งที่ 686 วันที่ 26 กรกฎาคม 2550 สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้
จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานพยาบาลและเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
ณ วันที่ 4 กันยายน 2550

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากระทรวงการคลัง ได้พิจารณา
และกำหนดให้ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ เพื่อให้ผู้ที่
เข้ารับการรักษาพายาลที่เป็นผู้มีสิทธิสามารถนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้

ขั้นตอนการรับบริการ

ขอบเขตการบริการ และสิทธิประโยชน์ของนิสิต

Posted by admin_cuhc on Tue, 15/09/2015 - 09:16

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 15.30 น.
โดยปิดรับบัตรเวลา 15.15 น.

(เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตารางการออกตรวจแพทย์ <<<คลิก>>>

ขอบเขตการบริการ และสิทธิประโยชน์ของนิสิต

ศูนย์บริการสุขภาพ ให้บริการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกระดับชั้นปี
ที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา สามารถรับบริการโดยไม่ต้องชำระค่าบริการ  ดังนี้

1)ตรวจรักษาโรคทั่วไป
โรคเฉพาะทาง ทันตกรรม กายภาพบำบัด และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  (
ตารางเวรแพทย์)

หมายเหตุ การรักษาที่นิสิตต้องชำระค่าบริการเอง
คือ ทดสอบภูมิแพ้ ตรวจคลื่นหัวใจ วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ยกเว้น
วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก

2)ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยโรค และการเฝ้าระวังโรค
เฉพาะรายการ
CBC, Urinalysis (บริการพยาบาลและเทคนิคการแพทย์)

3)ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

4)บริการออกหน่วยปฐมพยาบาล สำหรับกิจกรรมที่จัดภายในมหาวิทยาลัย
โดยนิสิตจะต้องชำระค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามอัตราที่กำหนด  สำหรับค่าเวชภัณฑ์  และค่ารถพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

5)บริการจัดยาปฐมพยาบาล สำหรับกิจกรรมต่างๆ
ของนิสิตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสังคม  
และผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือสำนักบริหารกิจการนิสิต (
บริการกระเป๋ายาและหน่วยแพทย์)

6) ใบรับรองประเภทต่างๆ กรณีนิสิตเจ็บป่วยมารับการรักษาที่ศูนย์บริการสุขภาพฯ ศูนย์ฯ จะออกใบรับรองการมาตรวจ (ออกโดยพยาบาล) หรือ ใบรับรองชื่อโรค (ออกโดยแพทย์)
โดยออกในวันเวลาที่มาตรวจจริงเท่านั้น
ไม่ออกใบรับรองแพทย์ย้อนหลังทุกกรณี

7)สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิบัตรทอง กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สิทธิบัตรทอง)