ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Posted by admin_cuhc on Wed, 08/08/2018 - 16:49

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. (ร่าง) TOR

3. ประกาศราคากลาง

4. ประกาศเชิญชวนทั่วไป e - market

5. ประกาศเชิญชวนทั่วไป e - bidding

6. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

7. ประกาศสัญญา

8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส

9. เรื่องประกาศยกเลิกการประกวดราคา e - bidding.