CUHC

Posted by admin_cuhc on Fri, 14/10/2016 - 09:04

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ

วิธีการสมัคร

• ยื่นด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ มาที่ ฝ่ายบริหาร ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2 ซอยจุฬา 42 ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-0575

• ทาง e-mail : cuhc@chula.ac.th  เรื่อง สมัครตําแหน่งผู้อํานวยการ

รายละเอียดการสมัคร

1. ประกาศรับสมัคร  <<<คลิกดาวน์โหลด>>>
2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <<<คลิกดาวน์โหลด>>>
3.
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก <<<คลิกดาวน์โหลด>>>

ประกาศ เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติของผู้ป่วยศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

โครงการความรู้คู่สุขภาพ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "รักษ์ไต"

โครงการความรู้คู่สุขภาพ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "การป้องกันโรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ้อน"

เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และ นิสิต จุฬาฯ

ร่วมรับฟังการบรรยายความรู้คู่สุขภาพ 2561 เรื่อง

"กินดี มีสุข อ่อนวัย ห่างไกลโรค"

สำหรับ 40 ท่านแรกที่มาลงทะเบียนหน้างาน

รับของที่ระลึก พร้อมอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม

โปรดสแกน QR Code เพื่อสำรองที่นั่ง

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต จุฬาฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย  "รู้เท่าทัน เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล"

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต จุฬาฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องการแปรงฟัน "ความรู้เบื้องต้นที่คนมองข้าม"

ขอเรียนเชิญ นิสิต บุคลากร อาจารย์ จุฬาฯ ร่วมรับฟังการบรรยาย ความรู้คู่สุขภาพ "การออกกำลังกายตามวัยของออเจ้า"

คำชี้แจงการใช้บริการของศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.chula.ac.th/th/archive/72464

คำชี้แจงการใช้บริการของศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานแถลงข่าวโครงการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ AED ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2560

คลิกเพื่อขยายแผนที่ติดตั้งเครื่อง AED ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย